Vedtægter for Genner Idrætsforening

§ 1
 1. Foreningens navn er Genner Idrætsforening
 2. Dens hjemsted er Genner, Aabenraa Kommune
 3. Foreningens klubfarve er blå bluse og blå eller sorte bukser
 4. Foreningen er tilsluttet DGI, JHF, JBU og Fritidsrådet i Aabenraa Kommune

§ 2
 1. Foreningens formål er at give alle mulighed for at dyrke idræt i lokalområdet.
 2. Foreningen skal gennem sit arbejde virke for at fremme det gode kammeratskab og god idrætslig indstilling.
 3. Foreningen arbejder for - i respekt for det enkelte menneske - at fremme fællesskabet efter de af bestyrelsen vedtagne værdier og samværsregler.


§ 3
 1. Enhver kan blive medlem af foreningen enten som aktivt eller passivt medlem.
 2. Bestyrelsen har fuldmagt til at ekskludere et medlem. Beslutningen skal forelægges på den kommende generalforsamling.
 3. Medlemskab af foreningen giver stemmeret på foreningens generalforsamling ved personligt fremmøde.
 4. Medlemmer har stemmeret ved det fyldte 14. år.
 5. Medlemmer kan indvælges i bestyrelsen fra det fyldte 14. år.


§ 4
 1. Foreningen hæfter alene med sin formue for indgåede forpligtelser.
 2. Hverken foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter personligt for forpligtelser indgået på foreningens vegne.
 3. Medlemmer og bestyrelse har ikke krav på nogen del af foreningens formue.


§ 5
 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den er beslutningsdygtig uden hensyn til antal fremmødte. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
 2. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemning foregå skriftligt.
 3. Det på generalforsamlingen passerede indføres i foreningens protokol og underskrives af dirigenten.


§ 6
 1. Alle medlemmer af foreningen har adgang til generalforsamlingen.
 2. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel.


§ 7

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april.
 1. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af protokolfører
  3. Beretninger
      a. Bestyrelsens beretning
      b. Udvalgsberetninger
  4. Aflæggelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg
    a. I ulige år 4 medlemmer for 2 år og i lige år 3 medlemmer for 2 år.
    b. 2 suppleanter for 1 år
    c. Revisor for 2 år
    d. Revisorsuppleant for 1 år
 1. 7. Eventuelt
 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.


§ 8
 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder anledning til det, eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter begæring herom med opgivelse af forhandlingsemner. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter begæringens fremkomst.


§ 9
 1. Bestyrelsen består af syv medlemmer.
 2. Valgene gælder for to år, således at der i ulige år vælges 4 medlemmer og i lige år vælges 3 medlemmer.
 3. Der vælges to suppleanter for et år ad gangen.
 4. Der vælges to revisorer, hvis valg gælder for to år, således at en er på valg hvert år.
 5. Revisor og revisorsuppleant kan ikke være medlem af bestyrelsen.
 6. Bestyrelsen har bemyndigelse til at afgøre til hvilke udvalg der skal vælges medlemmer samt antallet af disse.


§ 10

 1. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer for et år ad gangen. Kassereren kan evt. vælges udenfor bestyrelsen, men har i så fald ikke stemmeret.
 2. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og overdrage særlige opgaver indenfor foreningen til medlemmer udenfor bestyrelsen.
 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden for et år ad gangen.
 4. Intet medlem af bestyrelsen kan direkte eller indirekte oppebære løn, vederlag eller honorar for sit arbejde i bestyrelsen.  Bestyrelsen kan dog oppebære omkostningsdækning efter de gældende regler for trænere.


§ 11
 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret
 2. Driftsregnskabet og status forelægges af kassereren til revisorerne senest 8 dage før generalforsamlingen


§ 12
 1. Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden.
 2. Ved større køb, salg eller optagelse af lån tegnes foreningen dog af et flertal af den samlede bestyrelse.


§ 13
 1. Foreningen udsender et klubblad mindst 2 gange årligt. Bestyrelsen udpeger den ansvarshavende redaktør.


§ 14
 1. Ændring i vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor.


§ 15
 1. Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at dette vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst to ugers og højst seks ugers mellemrum.
 2. Ved foreningens ophør skal dens midler og arkiv tilfalde almennyttige formål i Genner.
 3. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. marts 2013.


Eva Johannsen, formand                                        
Anne Marie Andresen, dirigent
Conny Wollesen, bestyrelsesmedlem      
Susanne Nielsen, bestyrelsesmedlem